Zespół Szkół Gminy Kościan
w Starym Luboszu
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej stronu internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www. bip.zslubosz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności języka migowego
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
  • zdjęcia nie są opisane
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kaczmarek – dostępna pod numerem telefonu 65 511 41 31 oraz adresem mailowym: kaczpio@zslubosz.pl. Tą samą droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Urzędu Gminy Kościan.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu mieści się pod adresem: Stary Lubosz, ul. Kościańska 7, 64-000 Kościan. Siedziba Zespołu Szkół składa się z dwóch budynków: budynku szkoły wraz z salą sportową i jej zapleczem orazosobnego budynku przedszkola.

Budynek szkoły i sala sportowa

Do głównego i tylnego wejścia do budynku szkoły prowadzą schody, natomiast dla osób niepełnosprawnych mających trudności z chodzeniem możliwe jest skorzystanie z drugiego wejścia tylnego, znajdującego się przy sali sportowej, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły znajduje się klatka schodowa bez windy. Przy sali sportowej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, do pozostałych pomieszczeń, ze względu na ich przeznaczenie, nie wolno wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zespole Szkół jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Brak oznaczenia kontrastowego.

Budynek przedszkola

Do dwóch głównych wejść i tylnego wejścia do budynku przedszkola prowadzą schody, brak wejścia, które jest wyposażone w podjazd lub windę dla osób niepełnosprawnych. W budynku przedszkola znajduje się klatka schodowa bez windy. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń przedszkola, ze względu na ich przeznaczenie, nie wolno wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Przedszkolu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim powiadomieniu o takiej potrzebie. Brak oznaczenia kontrastowego.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-03-29 12:12:38
Nazwa wpisu:
Deklaracja dostępności
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-03-29 12:10:48
Nazwa wpisu:
Deklaracja dostępności
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-03-28 16:23:43
Nazwa wpisu:
Deklaracja dostępności
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2019-06-27 11:24:42
Nazwa wpisu:
Test
Opis zmian
Usunięcie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2019-06-27 11:22:59
Nazwa wpisu:
Test
Opis zmian
qwert
Wykonanie zmiany:
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2019-06-27 11:19:10
Nazwa wpisu:
Test
Opis zmian
hcvy
Wykonanie zmiany:
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2019-06-27 11:17:28
Nazwa wpisu:
Test
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Ochrona danych osobowych
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.